Project Progress

logo
 • ความคืบหน้างานก่อสร้างโซนหน้าโครงการ

  โซนหน้าโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

 • ความคืบหน้างานก่อสร้างโซนหน้าโครงการ

  บ้านโซนหน้าโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

 • ความคืบหน้างานก่อสร้างโซนสวนสาธารณะ

  บ้านโซนสวนสาธารณะก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

 • ความคืบหน้างานก่อสร้างโซนสวนสาธารณะ

  บ้านโซนสวนสาธารณะก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

 • สวนสาธารณะ

  งานสวนสาธารณะก่อสร้างแล้วเสร็จ 50%